fbpx

SOPIMUSEHDOT

JÄSENYYS EDELLYTTÄÄ JÄSEN- JA SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISEN

Lue ehdot alta huolellisesti

Sporty World Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot 

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan Sporty World Oy:n (myöhemmin Well Gym) jäsenyyksiin 1.4.2017 lukien.

1. Yleistä

1.1

Ehdot ovat osa Well Gym jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Sporty World:n (myöhemmin ”Well Gym”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin Well Gym -palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla Well Gym keskuksessa sekä Well Gymin Internet-sivuilla http://www.wellgym.fi.

2. Well Gym

2.1.

Well Gymin jäseniksi voidaan hyväksyä:

kaikki 16-vuotta täyttäneet henkilöt tai huoltajan jäsenyyden alle yli 10-vuotiaat henkilöt
• jotka eivät ole velkaa Well Gymille ja
• joiden terveydentila on hyvä. 

10–15-vuotias voi käyttää Well Gym -kuntosalin palveluja yhdessä huoltajan kanssa, jolla on voimassa oleva Well Gym -jäsenyys.

2.2

Alle 18-vuotiaan puolesta huoltaja tekee jäsensopimuksen ja vastaa jäsenmaksuista.

2.3

Jäsenyys on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin määräajan. 12 kuukauden jäsenyys jatkuu 12 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä sähköpostiviesti oman Well Gym jäsenyyskaupungin sähköpostiosoitteeseen. 
12 kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa 12 kuukauden sisällä, lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 6.). Erityistapauksissa jäsenyys on irtisanottavissa(1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. 
Mikäli jäsenyys halutaan irtisanoa heti 12 kuukauden jälkeen, asiakkaan tulee jättää kirjallinen irtisanomisilmoitus asiakaspalveluun 11. jäsenyys kuukauden aikana. 
12 kuukauden jälkeen jäsenyys on irtisanottavissa yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla.  

Perhekortti
Jäsenyys on voimassa 12 kuukauden jäsenyyden ehtojen mukaisesti.
Perheenjäseniä ei voi irtisanoa kesken jäsenyyskauden, mutta perheenjäsenen jäsenyyden voi siirtää toiselle samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle. 

Kuuden (6) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Kuuden (6) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana, lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 6.)

Yhden (1) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Yhden (1) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana.

2.4

Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.5

Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Well Gym -keskuksessa siten kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää Well Gymin kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluja. Well Gymin kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta http://www.wellgym.fi

2.6

Jäsensopimusta ei voi irtisanoa lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 6.) tai muuttaa jäsenyyden aikana, poikkeuksena jäsenyyden muuttaminen laajempaan jäsenyyteen.

2.7

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Well Gymin tarjoamat jäsenetutarjoukset ja/tai palvelut ovat käytössä saatavuuden mukaan, mikäli niihin pääsyä on rajoitettu.

2.8

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Well Gym voi jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

3. Jäsenmaksut

3.1

Jäsenen tai muun henkilön, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Well Gymin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3.2

Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Well Gymin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

3.3

Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.4

Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu laskun eräpäivään mennessä.

Jäsenmaksun voi maksaa myös Well Gymin kassaan edellisen kuukauden aikana.

3.5

Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Well Gym voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.7

Well Gym siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Well Gymille, voi Well Gym kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

4. Jäsenen velvollisuudet sekä kulkukortti 

4.1

Jäsen on velvollinen: 

• tutustumaan ja noudattamaan Well Gymin kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Well Gymin internet-sivuilta https://trampolinpark.fi/  sekä Well Gym -keskuksesta.

• leimaamaan kulkukorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan Well Gym -keskukseen.

• todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

4.2

Jäsen tiedostaa, että Well Gym suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. Well Gym määrittelee dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Well Gym-keskuksissa.

4.3

Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen Well Gym kulkukortin. Kulkukorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on Well Gymin omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään kulkukorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Well Gymiin. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Well Gym evää kulkukortin oikeudet ja uuden kortin voi noutaa kassalta. Jäsen maksaa uudesta kortista hinnaston mukaisen maksun.

5. Jäsenelle tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely 

5.1

Asiakas hyväksyy että hänen liittymislomakkeella antamansa tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

Asiakas hyväksyy että hänelle voidaan lähettää laskuja ja tärkeitä jäsenyyteen liittyviä tiedotteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

Lisäksi asiakkaan erikseen hyväksyessä, asiakkaan tietoja voidaan käyttää Sporty World Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

5.2

Asiakas hyväksyy että hänestä otetaan kuva kulkukorttia varten. Kuvaa käytetään Asiakkaan tunnistamiseen.

5.3

Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä tallennetut tiedot ja vaatia ne poistettavaksi toimipaikoissamme.

Asiakas kuitenkin ymmärtää, että poistamalla tiedot Well Gym asiakasjärjestelmästä, hän ei voi enää olla Well Gym -jäsen.

5.4

Jäsen hyväksyy sen, että Well Gym tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä Well Gym palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsenelle Well Gymin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta Well Gymin internet-sivuilla.

5.5

Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.6

Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Well Gymin markkinoinnissa on voimassa Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen.

6. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen 

6.1

Jäsenen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja sitä ei voi laittaa tauolle erityistilanteita lukuunottamatta. Erityistilanteissa jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Tällöin jäsen on estynyt käyttämään jäsenyyttään sovittuna ajankohtana.

Jäädytysehdot

12kk jäsenyyteen sisältyy maksimissaan yhden (1) kuukauden jäädytysmahdollisuus, joka on mahdollista pitää vain yhtäjaksoisesti kaksi (2) kertaa 2 viikon tai 1 kuukauden jaksossa. Jäädytys tulee tehdä edellisen kuun aikana, ennen haluttua jäädytyskautta.

Muutoin jäsenyyden voi jäädyttää vähintään yhdeksi (1) kuukaudeksi ja yhtäjaksoisesti enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja ainoastaan seuraavista syistä:

• Sairastuminen tai loukkaantuminen
Lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön vahvistus. Minimi yksi (1) kuukausi.

• Raskaus 6kk (tai lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistuksella pidempi aika)

• Muutto paikkakunnalle jossa ei ole Well Gym -kuntokeskusta
Työnantajan tai opiskelupaikan vahvistus vaaditaan

• Varusmiespalvelu
Puolustusvoimien todistus vaaditaan

Tapaukset joissa jäsenyys voidaan päättää ennen 6kk tai 12kk sopimuskauden päättymistä

• Muutto toiseen kaupunkiin jossa ei ole Well Gym -kuntosaliaVuokratodistus tai todistus omistusasunnosta vaaditaan.

• Pitkäaikainen sairaus joka estää kuntosalilla käymisen.
Lääkärintodistus vaaditaan.

Jäsenyyden päättämisen jälkeen Jäsenelle palautetaan mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymishetken jälkeiseltä ajalta, lukuunottamatta liittymisen yhteydessä maksettua yhden kuukauden jäsenmaksua. Poikkeuksena tästä ovat liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

Jäsenyyden tauottaminen siirtää jäsenyysaikaa eteenpäin tauon keston ajan.

Jos jäädytyskautta täytyy pidentää, on tehtävä uusi ilmoitus Well Gym -kuntokeskuksen asiakaspalveluun. Kirjallinen ilmoitus liitteineen on toimitettava Well Gymiin ennen voimassa olevan jäädytyskauden päättymistä. Sitoutumisaika siirtyy maksuista vapaan kauden verran eteenpäin.

6.2.

Well Gymillä on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoa, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja, Laskutusta sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

6.3

Well Gymillä on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

• Jäsenmaksujen laiminlyönti

• Well Gymin turvallisuus-, järjestysääntöjen ja jäsensopimuksen rikkominen

• Well Gymin Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

7. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu 

7.1

Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen Well Gymissä tulee Jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia tai lukollisia kaappeja mikäli kuntokeskuksessa sellaiset on.

7.2

Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, Well Gymillä on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

7.3

Well Gym ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Well Gym -liikuntakeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu 

8.1

Well Gym ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Well Gymin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Well Gym ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

8.2

Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

8.3

Jäsenen ja Well Gymin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.